دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آمار

نام دانشجو: آقای حامد رسولی

عنوان پایان نامه:  بررسی یک مدل مارکفی برای یک فرایند وابسته با کیفیت بالا

داوران دکتر ایوب شیخی و دکتر ماشاا... ماشین چی

تاریخ دفاع: 1399/06/29 ساعت 10

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat