دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آمار

نام دانشجو: فاطمه سلاجقه تذرجی

عنوان پایان نامه: فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ

داوران: آقایان دکتر علیرضا عرب پورو دکتر رضا پورموسی

ساعت دفاعیه 99/06/30 مورخ 10

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat