دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آمار

نام دانشجو: کوثر اوجانی

عنوان پایان نامه: بهینه سازی پارامترهای فرآیند براساس طراحی آزمایش ها

استاد راهنما: آقای دکتررضا پورموسی

داوران: آقایان دکتر وحید امیرزاده و دکتر محسن مددی

تاریخ دفاع: 22 شهریور ماه ساعت 10 صبح

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat