دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آمار

نام دانشجو: فرشته آراد

عنوان پایان نامه : استفاده از اندازه های وابستگی درمدل های خطای اندازه گیری

استاد راهنما: آقای دکتر ایوب شیخی

داوران: آقایان دکتر ماشاا... ماشین چی و دکتر علیرضا عرب پور

تاریخ دفاع: 1399/06/23 ساعت 10

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat