دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آمار

نام دانشجو: فاطمه رضایی

استاد راهنما: دکتر ماشاا... ماشین چی

داوران: دکتر عباس پرچمی و دکتر رضا پور موسی

تاریخ دفاع: 1399/06/19 ساعت 10

عنوان پایان نامه: احتمال پیشامدها از دیدگاه منطق فازی در گرایش آمار ریاضی

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat