دفاع از رساله دکتری ریاضی محض

عنوان: بررسی برد عددی کوانتیونی نسبت به خودتوانها

دانشجو: میثم رهجو

استاد راهنما: دکتر آقاملایی

استاد مشاور: دکتر مومنایی

تاریخ: 96/6/26 ساعت: 16-19

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat