دفاع از رساله دکتری ریاضی محض

دانشجو: اسلام فارسمیدان

عنوان: مباحثی در mv- جبرهای شبه متتناهی

استاد راهنما: دکتر برومند

تاریخ: 99/6/25 ساعت 8الی 11

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat