دفاع از رساله دکتری ریاضی محض

دانشجو: ندا ارجمند کرمانی

عنوان: مشبکه های مدولار متعامد و خاصیت بالابرنده

استاد راهنما: دکتر اسلامی

استاد مشاور: دکتر برومند

تاریخ دفاع: 99/6/25 ساعت 17 الی 20

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat