دفاع از رساله دکتری آمار

دفاعیه نام دانشجو :مهسا صعصعی 

استاد راهنما : آقایان  دکتر ماشالله ماشین چی ودکتر رضا پورموسی

مشاور: آقای دکتر احد جمالیزاده

داوران: آقایان دکتر علی همدانی، دکتر وحید امیرزاده و دکتر عباس پرچمی

عنوان رساله: کاربردهایی از مدل های چوله چند متغیره

تاریخ دفاع: 1399/06/26 ساعت 10 ال 13

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat