دفاع از رساله دکتری آمار

نام دانشجو: داریوش جمالی

استاد راهنما: دکتر احد جمالیزاده و دکتر محسن رضاپور

استادان مشاور: آقایان دکتر رضا پورموسی، دکتر مهدی امیری

داوران: دکتر حمزه ترابی از دانشگاه یزد، دکتر محسن خسروی، دکتر علیرضا عربپور

تاریخ دفاع: 1399/06/24 ساعت 10 الی 13

vc1.uk.ac.ir/mat