جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

عنوان: بررسی روشهای خوشه بندی متن و تحلیل معنایی

دانشجو:امیر ایرانمنش

استاد راهنما: دکتر فرامرز صادقی

استاد مشاور: دکتر فاطمه زریسفی

تاریخ: 20 مرداد 99  ساعت: 11

لینک جلسه:

vc1.uk.ac.ir\mat