برگزاری امتحانات خودخوان

امتحانات خودخوان دانشکده ریاضی در ترم تابستان 98-99 در تاریخهای16و 17 و 18 شهریورماه برگزار می گردند

جهت اطلاع از نحوه برگزاری با دفاتر بخشها تماس حاصل نمائید

دفتر بخش ریاضی: 31322466

دفتر بخش آمار:31322260

دفتر بخش علوم کامپیوتر: 31322250 الی51