آموزش مجازی

قابل توجه دانشجویان گرامی

آموزش مجازی از طریق سامانه LMS دانشگاه شروع شده است و استادان  نسبت به برگزاری جلسات مجازی درس اقدام نموده اند. شرکت دانشجویان در این جلسات الزامی  می باشد لذا لازم است دانشجویان از طریق سامانه مذکور، ارتباط با استاد و تماس با دانشکده و دوستانشان از برنامه کلاسی مطلع و در آنها شرکت نمایند. در ضمن تعدادی از دروس دانشکده به همت استادان به صورت تصویری در حال ضبط و ارائه شدن روی وبسایت دانشکده می باشد که از صفحه اول سایت دانشکده قابل دسترسی میباشد.