معاونت اجرایی و پشتیبانیمدیریت فعلی
 
   
 نام و نام خانوادگی: ابوالفضل رفیع پور
 رتبه علمی: دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: 1 سال
 تلفن: 03431322451
 پست الکترونیکی:  rafiepour@uk.ac.ir

 شرح وظایف

-نظارت بر حسن اجرای مصوبات اداری ومالی که درهیات رئیسه دانشکده تصویب می شود.   

-ایجاد هماهنگی در امور اداری ومالی دانشکده.

-نظارت برعملکرد کارمندان دانشکده.

-همکاری با سایرمعاونت‌های دانشکده.

-نظارت بر حفظ و نگهداری اموال عمومی دانشکده.

-کنترل امور مالی و حسابداری دانشکده.

-بررسی کمبودها و نقایص و پیگیری و رفع آنها.

-شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده و دیگرشوراها.

-برآورد وتنظیم نیازهای مالی و اداری سالانه دانشکده.

-نظارت بر تقسیم بودجه های تخصیص داده شده و درآمد‌های دانشکده بین بخش‌ها و واحدهای مختلف.

-نظارت بر کلیه خریدهای دانشکده.


واحدهای وابسته

امور اداری- حسابداری- انبارفرمهای حمایت از پایان نامه ها
مراحل انجام کار
فرم الف
فرم ب
فرم ج
صورتجلسه