مرکز رایانه


-سایت عمومی دانشکده مختص دانشجویان تمام دوره های دانشکده ریاضی و کامپیوتر
-سایت تخصصی آزمایشگاه ریاضیات کاربردی
-سایت تخصصی آمار و نرم افزارهای آماری
-سایت تخصصی کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری