سالن های مطالعه 

سالن های مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به صورت جداگانه آقا و خانم در ساختمانهای ریاضی و ماهانی جهت استفاده اختصاصی این عزیزان برقرار می باشد و کتابخانه دیجیتال موجود می باشد.