ریاست دانشکده


ریاست فعلی

 

محمدعلی یعقوبی

  نام و نام خانوادگی :محمدعلی یعقوبی

  رتبه علمی :دانشیار

  آخرین مدرک تحصیلی :دکترا

  مدت تصدی :از سال 1399تا کنون

  تلفن :33257280

  پست الکترونیکی :yaghoobi@uk.ac.ir

 

 

 


رؤسای قبلی

نام ونام خانوادگی 

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 مدت تصدی

پست الکترونیکی

حسین محبی  استاد دکترا    
محمدرضا فدائی دانشیار دکترا 12 سال  

 نصرالله گرامی

 استاد

 دکترا

 4 سال

ngarami@uk.ac.ir

 محمود محسنی مقدم

 استاد

 دکترا

 4 سال

mohseni@uk.ac.ir

 یوسف بهرامپور

 استاد

 دکترا

 2 سال

bahram@uk.ac.ir