دروس دانشکده

« بازگشت

برنامه ریزی متغیرهای صحیح ونظریه شبکه ها

نام درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح ونظریه شبکه ها
کد درس 2312831
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز