دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 81 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضی عمومی 3 2312056 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 01 طیبه واعظی زاده روکرد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
رگرسیون 1 2316031 3 کارشناسی بخش آمار 01 علیرضا عرب پور هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (10:30 - 12:30)
جبر1 2312208 4 کارشناسی بخش ریاضی محض 02 سینا هدایت هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
جبر 2312625 4 کارشناسی بخش ریاضی محض 01 سیدشاهین موسوی میرکلائی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (16:00 - 18:00)
مبانی فناوری اطلاعات 2314011 3 کارشناسی بخش علوم کامپیوتر 01 نجمه منصوری هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1398/04/07 (10:30 - 12:30)
ریاضیات 1 2312121 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 01 فاطمه خالوئی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 11:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:30)
ریاضی عمومی 1 2312200 4 کارشناسی بخش ریاضی محض 02 شکوفه قربانی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 31 محمدعلی رضوانی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 30 شکوفه قربانی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 08 علی پوراسماعیلی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 02 طیبه واعظی زاده روکرد هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 32 علی جباری شاهزاده محمدی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 01 ارشام برومند سعید هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 04 علی پوراسماعیلی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
ریاضی 2 2312101 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 07 سینا هدایت هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
ریاضی 2 2312101 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 02 سینا هدایت هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
ریاضی 2 2312101 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 12 عالمه شیخ حسینی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
ریاضی 2 2312101 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 09 سیدناصر حسینی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
ریاضی 2 2312101 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 06 اسماعیل رستمی هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
ریاضی 2 2312101 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 04 ندا ابراهیمی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 81 نتیجه
از 5