لیست شماره تماس های دانشکده ریاضی و کامپیوتر

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 دانشکده ریاضی و کامپیوتر 31322440 33257280 

لیست شماره تلفن های دانشکده ریاضی و کامپیوتر (فایل PDF)