لیست سخنرانی­های دانشکده ریاضی و کامپیوتر و مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی در ترم اول و دوم 98 – 97

 

 ترم اول 98 97

 

ردیف

نام سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

ساعت برگزاری

1

دکتر ابوالفضل رفیع پور

فناوری و آموزش ریاضی

15/07/97

13-12

2

دکتر نجمه منصوری

رایانش ابری

22/07/97

13-12

3

دکتر احد جمالیزاده

آمیخته های میانگین

29/07/97

13-12

4

دکتر آرشام برومند سعید

جبر استلزامی ضعیف

06/08/97

13-12

5

دکتر طیبه واعظی زاده

کاربرد سیستم­های دینامیکی در مدل سازی بیماری­ها

13/07/97

13-12

6

دکتر شکوفه قربانی

ارتباط بین ساختارهای هوپ و تویست و 4 N  -  شبکه ها

20/08/97

13-12

7

دکتر حمیدرضا علوی

کارگاه روش تحقیق

27/08/97

14-12:30

8

دکتر عباس پرچمی

کاربرد الگوریتم نیوتن رافسون در برآورد بیشترین درستنمایی

11/09/97

13-12

9

دکتر عطاالله عسکری همت

ریاضیات کاربردی

18/09/97

13-12

10

دکتر افتخاری (بخش مهندسی کامپیوتر)

یادگیری ماشین –  شبکه­های تولید کننده خصمانه

02/10/97

13-12

11

دکتر مریم خسروی

بحثی در مورد رنگ درخت­های دوتائی کامل

09/10/97

13-12

12

دکتر سلیمانی دامنه (دانشگاه تهران)

 

Stability and Robustness in Optimization

پایائی و عدم قطعیت در بهینه­سازی

16/10/97

13-12

 

 هفته پژوهش

ساعت برگزاری

زمان

عنوان سخنرانی

نام سخنران

ردیف

9:15 – 8:30

 

25/09/97

بهترین تقریب­های مقید ناهموار و نامحدب

دکتر حسین محبی

1

10 – 9:15

25/09/97

راهبرد جستجوی خطی در حل عددی مسائل بهینه­سازی

دکتر سیدمحمدمهدی حسینی

2

11 - 10

25/09/97

اینترنت اشیا

دکتر مرجان کوچکی رفسنجانی

3

11:15- 11

25/09/97

پذیرایی

پذیرایی

 

12 – 11:15

25/09/97

تفکر آمار

دکتر ماه بانو تاتا

4

12:45 - 12

25/09/97

شارهای هندسی و کاربرد آنها

دکتر اسدالله رضوی

5

 

 

 ترم دوم 98 97

 

ردیف

نام سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

ساعت برگزاری

1

دکتر اسفندیار اسلامی

نقش منطق های ناهموار در هوش مصنوعی

28/11/97

13 - 12

2

دکتر سوده حسینی

مدلسازی انتشار بد افزار

05/12/97

13 - 12

3

دکتر ایوب شیخی

روش­های انقباضی در یادگیری ماشین

12/12/97

13 - 12

4

دکتر علیرضا سعیدی (بخش مکانیک)

بعدأ اعلام می­گردد.

19/12/97

13 - 12

5

دکتر اسماعیل رستمی

تجزیه در حلقه و نظریه اعداد

18/01/98

13 - 12

6

دکتر رضا پورموسی

نقش پیشامدهای فازی در تولید و تعمیم توزیع­های موزون آماری

25/01/98

13 - 12

7

دکتر علیرضا عرب پور

روش­های مونت کارلو در آمار

08/02/98

13 - 12

8

دکتر محمد سلیمانی

مهادینگی گروهی

15/02/98

13 - 12

9

دکتر محمدرضا فدایی

جایگاه آموزش ریاضی در نظام آموزشی

22/02/98

13 - 12

10

دکتر محمدعلی دهقان (دانشگاه ولی عصر رفسنجان)

بعدأ اعلام می­گردد.

29/02/98

13 - 12

11

دکتر محمدحسین دریایی

بهینه سازی تحت تحدب محض

05/03/98

13 - 12

12

دکتر فاطمه خالویی

  برای ضرب دکارتی و جهتیH Kطیف لاپلاس

12/03/98

13 - 12

13

دکتر محمدعلی ولی

کنترل بهینه سیستم های کسری

19/03/98

13 - 12

14

دکتر عزت ولی پور

برنامه ریزی کسری نیم  - نامتناهی

26/03/98

13 - 12