محتوای تصویری آموزش مجازی دروس مختلف دانشکده ریاضی و کامپیوتر

ریاضی یک

ریاضی دو

معادلات دیفرانسیل

فصل 5 بخش 3-4

1.14 توابع برداری و منحنی های فضایی

2.14   مشتق و انتگرال توابع برداری

معادلات مرتبه اول خطی

فصل 5 بخش 5

3.14   طول قوس و انحنا

معادلات مرتبه اول بر حسب x

فصل 5، بخش 1-2

4.14  حرکت در فضا

معادلات مرتبه اول برنولی

فصل 6، بخش 1-2 15  توابع چند متغیره معادلات مرتبه اول جدایی پذیر

فصل 6، بخش 3-4-5

15 حد و پیوستگی برای توابع چند متغیره

تعیین عامل انتگرال
فصل 7:  توابع معکوس و توابع معکوس مثلثاتی 15 مشتق و مشتق پذیری توابع چند متغیره تعیین عامل انتگرال: ادامه
فصل 7: ادامه توابع معکوس، توابع لگاریتمی و نمایی 15 صفحه مماس و تقریبات خطی نکات تکمیلی در مورد عامل انتگرال
فصل7: مشتق لگاریتمی- صور مبهم) 15 ماکسیمم و مینیمم توابع چند متغیره بحث تکمیلی تغییر متغیر
فصل 7: توابع هذلولوی و معکوس آنها 15 قاعده زنجیری مثال از روش کاهش مرتبه
تکنیک های انتگرالگیری: روش جز به جز 15 مشتق سویی و بردار گرادیان معادلات همگن خطی با ضرائب ثابت مرتبه nام
انتگرالهای مثلثاتی 15.8 ضرائب لاگرانژ معادلات همگن خطی با ظرائب ثابت مرتبه بالاتر از 2 (بخش یک)
انتگرالهای مثلثاتی:ادامه 16.1 انتگرال دوگانه روی مستطیلها معادلات همگن خطی با ظرائب ثابت مرتبه بالاتر از 2 (بخش دو)
جانشانی های مثلثاتی 16.2 انتگرال مکرر معادلات دیفرانسیل اویلر خطی
9.1 طول و قوس (قسمت اول) 16.3 انتگرال دوگانه روی ناحیه های کلی معادلات دیفرانسیل اویلر خطی(مثال)
9.2 مساحت رویه های دورانی (قسمت اول) 16.4 انتگرال دوگانه در مختصات قطبی معادلات دیفرانسیل اویلر خطی(مثال)
9.2 مساحت رویه های دورانی (قسمت دوم) 16.5 کاربرد انتگرال دوگانه معادلات خطی ناهمگن با ضرایب نامعین (قسمت اول)
11.1 منحنی های پارامتری 16.6 انتگرال سه گانه معادلات خطی ناهمگن با ضرایب نامعین (قسمت دوم)
11.1 منحنی های پارامتری(ادامه) 16.7 انتگرال سه گانه در مختصات استوانه ای معادلات خطی ناهمگن با ضرایب نامعین (قسمت سوم)
11.2 حساب دیفرانسیل منحنی های پارامتری 16.8 انتگرال سه گانه در مختصات کروی معادلات خطی ناهمگن با ضرایب نامعین (قسمت چهارم)
11.2 حل تمرین شماره 31 16.9 تغییر متغیر در انتگرالهای چندگانه حل معادلات ناهمگن خطی به روش تغییر پارامتر (قسمت اول)
11.3 مختصات قطبی 17.1 میدانهای برداری حل معادلات ناهمگن خطی به روش تغییر پارامتر (قسمت دوم)
11.3 مختصات قطبی(ادامه) 17.2 انتگرال خط  
11.3 مختصات قطبی(ادامه) 17.3 قضیه اساسی برای انتگرالهای خط  
11.4 مساحت منحنی قطبی 17.4 قضیه گرین  
11.4 طول قوس منحنی قطبی 17.5 تاو و دیورژانس  
12 دنباله ها و سریها قسمت 1 17.6 رویه های پارامتری و مساحتشان  
12 دنباله ها و سریها قسمت 2 17.7 انتگرال رویه ای  
12 دنباله ها و سریها قسمت 3 17.8 قضیه استوکس  
12 دنباله ها و سریها قسمت 4 17.9 قضیه دیورژانس  
12 دنباله ها و سریها قسمت 5 13.4 ضرب خارجی  
12 دنباله ها و سریها قسمت 6 13.4 ضرب خارجی ادامه  
12 دنباله ها و سریها قسمت 7 13.5 معادله خط و صفحه  
12 دنباله ها و سریها قسمت 8 13.5 معادله خط و صفحه ادامه  
12 دنباله ها و سریها قسمت 9 13.6 استوانه و رویه های درجه دوم  
  13.6 استوانه و رویه های درجه دوم ادامه  
  13.1 دستگاههای مختصات سه بعدی  
  13.2 بردارها  
  13.3 ضرب نقطه ای