اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 53 نتیجه
از 2
 
ندا ابراهیمی

ندا ابراهیمی 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی 

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد ایزدی خالق آبادی

محمد ایزدی خالق آبادی 

دانشیار
شماره تماس: 31322287
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا آقاملائی

غلامرضا آقاملائی 

دانشیار
شماره تماس: 31322455
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا امیدی

محمدرضا امیدی 

مربی
شماره تماس: 2253
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید امیرزاده گوغری

وحید امیرزاده گوغری 

دانشیار
شماره تماس: 33220057
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ارشام برومند سعید

ارشام برومند سعید 

استاد
شماره تماس: 31322490
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس پرچمی

عباس پرچمی 

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا پورموسی

رضا پورموسی 

استادیار
شماره تماس: 31322260
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزیتا تاج الدینی

آزیتا تاج الدینی 

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدمسعود جاویدی

محمدمسعود جاویدی 

استاد
شماره تماس: 31322252
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی جباری شاهزاده محمدی

علی جباری شاهزاده محمدی 

دانشیار
شماره تماس: 31322468
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احد جمالیزاده بها آبادی

احد جمالیزاده بها آبادی 

استاد
شماره تماس: 31322276
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سوده حسینی

سوده حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 31322258
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمدمهدی حسینی

سید محمدمهدی حسینی 

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدناصر حسینی

سیدناصر حسینی 

استاد
شماره تماس: 31322494
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه خالوئی

فاطمه خالوئی 

استادیار
شماره تماس: 31322498
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم خسروی

مریم خسروی 

دانشیار
شماره تماس: 31322443
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن خسروی

محسن خسروی 

استادیار
شماره تماس: 31322264
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسین دریائی

محمد حسین دریائی 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا دعا گوئی

علیرضا دعا گوئی 

دانشیار
شماره تماس: 31322450
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسماعیل رستمی

اسماعیل رستمی 

استادیار
شماره تماس: 2287
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعیده رشیدی

سعیده رشیدی 

استادیار
شماره تماس: 2491
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن رضاپور طوغری

محسن رضاپور طوغری 

دانشیار
شماره تماس: 31322274
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل رفیع پور

ابوالفضل رفیع پور 

دانشیار
شماره تماس: 31322451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عظیم ریواز

عظیم ریواز 

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره زمانی

زهره زمانی 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه زنگوئی زاده

سمیه زنگوئی زاده 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس سالمی پاریزی

عباس سالمی پاریزی 

استاد
شماره تماس: 31322478
اتاق: 208 W
پست الکترونیکی: 
حبیب الله سعیدی

حبیب الله سعیدی 

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد سلیمانی باغشاه

محمد سلیمانی باغشاه 

استادیار
شماره تماس: 31322492
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نصرت اله شجره پورصلواتی

نصرت اله شجره پورصلواتی 

دانشیار
شماره تماس: 31322473
اتاق: 320W، عضو کمیته جبر
پست الکترونیکی: 
ایوب شیخی

ایوب شیخی 

دانشیار
شماره تماس: 31322261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عالمه شیخ حسینی

عالمه شیخ حسینی 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا عرب پور

علیرضا عرب پور 

دانشیار
شماره تماس: 31322274
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عطااله عسکری همت

عطااله عسکری همت 

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی یعقوبی

محمدعلی یعقوبی 

دانشیار
شماره تماس: 31322269
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لعیا علی احمدی پور

لعیا علی احمدی پور 

استادیار
شماره تماس: 31322258
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شکوفه قربانی

شکوفه قربانی 

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرنگیس کیانفر

فرنگیس کیانفر 

استادیار
شماره تماس: 31322488
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرجان کوچکی رفسنجانی

مرجان کوچکی رفسنجانی 

دانشیار
شماره تماس: 31322256
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین محبی

حسین محبی 

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن مددی

محسن مددی 

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نجمه منصوری

نجمه منصوری 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدشاهین موسوی میرکلائی

سیدشاهین موسوی میرکلائی 

دانشیار
شماره تماس: 31322480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا مولایی طاهر آبادی

محمدرضا مولایی طاهر آبادی 

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین مومنایی

حسین مومنایی 

دانشیار
شماره تماس: 31322445
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر نظری

اکبر نظری 

دانشیار
شماره تماس: 31323740
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا نکوئی

رضا نکوئی 

استاد
شماره تماس: 31322487
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سینا هدایت

سینا هدایت 

استادیار
شماره تماس: 31322475
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 53 نتیجه
از 2